- Luật Giáo dục 2005

- Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung

- Điều lệ Trường Đại học

- Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Giáo dục

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng viên chức

- Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 18/5/2012 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

- Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

- Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

- Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

- Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV 15/4/2009 Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập

- Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học

- Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

- Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở thành viên

- Quyết định 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 Ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện

- Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 Ban hành vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

- Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 Ban hành quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

- Thông tư 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo QĐ số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng BGDĐT

- Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT ngày 23/5/2017 quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập