Xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế tri thức đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo cho sự phát triển bền vững của đất nước. Nhiệm vụ chính của giáo dục và đào tạo là cung cấp nguồn nhân lực đó. Để thực hiện nhiệm vụ này, giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp của nước ta nói riêng, không những phải mở rộng qui mô mà còn phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Trong quá trình phi tập trung hoá và đại chúng hoá giáo dục, các chuẩn mực giáo dục bị thay đổi và khá khác nhau giữa các nhà trường do chất lượng tuyển sinh đầu vào bị hạ thấp, qui mô tăng nhanh trong khi cải tiến nâng cao chất lượng tăng chậm, các yếu tố tiêu cực ở bên ngoài tác động đến nhà trường. Đặc biệt, giáo dục đang dần dần chuyển từ nền giáo dục theo định hướng của Nhà nước hay theo định hướng học thuật của nhà trường sang nền giáo dục theo định hướng của thị trường lao động. Trong bối cảnh đó, kiểm định chất lượng trở thành một công cụ hữu hiệu của nhiều nước trên thế giới để duy trì các chuẩn mực chất lượng giáo dục và không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển Hệ thống Kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng với việc thành lập 04 trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội,  Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội các trường đại học - cao đẳng Việt Nam và Đại học Đà Nẵng, ngày 01/11/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 4589/QĐ-BGDĐT thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh. Đây là Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thứ 5 trong cả nước cho đến thời điểm này. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường ĐH Vinh là đơn vị hoạt động theo qui định của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng.

Suốt thời gian qua, Trường Đại học Vinh đã không ngừng hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng (ĐBCL) bên trong, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác ĐBCL và KĐCL giáo dục. Hiện tại, Trường Đại học Vinh đã có 58 cán bộ có Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN, trong đó, 26 cán bộ đã được cấp thẻ kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH và TCCN; 02 cán bộ có chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA do Ban Thư kí AUN tổ chức và đào tạo. Trường Đại học Vinh đã trở thành viên liên kết của tổ chức Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA), thành viên của Hiệp hội CDIO quốc tế. Nhiều cán bộ của Nhà trường đã tham gia vào các quá trình tự đánh giá cơ sở giáo dục và tự đánh giá  chương trình đào tạo, cũng như Dự án Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục (ETEP). Đây là những cơ hội để các cán bộ làm công tác KĐCL, ĐBCL giáo dục của Nhà trường thực hành và hoàn thiện các năng lực, kĩ năng, nghiệp vụ về công tác KĐCLGD.

Trung tâm KĐCLGD - Trường ĐH Vinh được cấp Giấy phép hoạt động ngày 17/4/2018 theo Quyết định số 1474/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm KĐCLGD – Trường ĐH Vinh thực hiện các dịch vụ công về kiểm định chất lượng giáo dục, tư vấn, giám sát việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục theo các chuẩn mực quốc gia, khu vực và quốc tế. Hoạt động của Trung tâm sẽ:

- Góp phần thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển Hệ thống KĐCLGD với giáo dục ĐH và TCCN giai đoạn 2011-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của Việt Nam; tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục ĐH và TCCN đối với các cơ quan quản lí và xã hội;

- Cung cấp thông tin chính xác, tin cậy về chất lượng các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo cho sinh viên, phụ huynh, nhà tuyển dụng và xã hội.

*        *        *

Chất lượng giáo dục do các cơ sở GDĐH đóng vai trò chính yếu, quan trọng. Nhưng việc công nhận “Đạt” hay “Không đạt” tiêu chuẩn KĐCLGD bởi các cơ quan KĐCLGD mang ý nghĩa khách quan, quyết định đối với sự phát triển của các CSGD này cũng như của nền giáo dục nước nhà nói chung. Với nhiệm vụ hết sức quan trọng đó, Trung tâm KĐCLGD - Trường Đại học Vinh xác định phương châm hành động là “

Chuyên nghiệp - Chính xác - Tin cậy” để có những quyết định đánh giá luôn chuẩn xác và khách quan, xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là địa chỉ tin cậy đối với các cơ sở GDĐH trong cả nước trong công tác KĐCLGD và cải tiến chất lượng liên tục.


Trích bài phát biểu của TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm tại buổi Lễ ra mắt Trung tâm KĐCLGD - Trường ĐH Vinh