Ngày 04/01/2020, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục - Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Trường Đại học Vinh (Trung tâm KĐCLGD - ĐHV) đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ III để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho hai cơ sở giáo dục đã thực hiện xong quy trình đánh giá ngoài là Trường Đại học Công nghệ Miền Đông và Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An.

            Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng KĐCLGD; tổ Thư ký, Trưởng các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; đại diện Lãnh đạo các cơ sở giáo dục được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục. TS. Trần Đình Quang – Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHV, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.


TS. Trần Đình Quang - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHV, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp

            Mở đầu phiên họp, Hội đồng đã thống nhất thông qua chương trình làm việc, quy trình, nguyên tắc, phương pháp và nội dung thẩm định kết quả đánh giá ngoài chất lượng các cơ sở giáo dục. 

            Tại phiên họp, Hội đồng đã lần lượt nghe đại diện các cơ sở giáo dục báo cáo tóm tắt về Nhà trường; Trưởng các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo tóm tắt quy trình và tổng hợp kết quả đánh giá ngoài; báo cáo giám sát về quy trình, công cụ, nội dung đánh giá của các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.Đại diện Lãnh đạo các cơ sở giáo dục trình bày báo cáo
Trưởng các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài trình bày báo cáo


            Sau khi nghe đại diện cơ sở giáo dục và Trưởng các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài trình bày báo cáo, các thành viên Hội đồng đã thảo luận có trọng tâm, nhấn mạnh những lĩnh vực hoạt động cần cải tiến, từ đó đưa ra các khuyến nghị phù hợp cho từng cơ sở giáo dục để xây dựng những giải pháp chiến lược và cụ thể nhằm phát huy thế mạnh, khắc phục những tồn tại, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng. Hội đồng cũng đã tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với Trường Đại học Công nghệ Miền Đông và Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An theo quy định.


Các thành viên Hội đồng chụp ảnh lưu niệm


Đại biểu các cơ sở giáo dục chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng

            Ngay sau phiên họp, Trung tâm KĐCLGD - ĐHV đã tiến hành các bước tiếp theo của quy trình công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho các cơ sở giáo dục.