- Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học


- Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học


- Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học


- Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp


- Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 


- Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất QĐ 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012


- Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012


- Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp hợp nhất Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012


- Công văn 527/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học


- Công văn 528/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng


- Công văn 529/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN


- Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 09/5/2013 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp


- Công văn 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 29/8/2014 Hướng dẫn ĐGN trường ĐH, CĐ và TCCN


- Công văn 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 03/8/2016 Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học 


- Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23/09/2015 Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học